Priser

Momsfritagelse af tolkeydelser for døve og hørehæmmede, se her

Priser pr. 1. oktober 2020


Priser for tolkninger for handicappede i erhverv mv. jvf. BEK nr 1317 af 08/09/2020 se her

Priser for øvrige tolkninger i SEKTOR:

Timepris og zonetillæg
Timepris: 650 kr.

Nye priser pr. 1. januar 2024:
Timepris: 715 kr.

Zonetillæg pålagt den første tolketime:

Zone 1 Zone 2 Zone 3
Under 25 km25-75 kmOver 75 km
225 kr. 650 kr. 1050 kr.
303 kr.715 kr.1155 kr.
Nederste række i kursiv: priser pr. 1/1-24

Zoneinddelingen er udarbejdet af Den nationale Tolkemyndighed,
DNTM og kan ses her

Der opkræves for min. én tolketime plus zonetillæg, derefter pr. påbegyndt halve tolketime.

Trækker den bestilte tolkning ud, faktureres for den udførte tolketid pr. påbegyndt halve tolketime.

Ved to-tolkeopgaver opkræves for begge tolke.

Tillæg
Der pålægges flg. tillæg pr. tolketime:

Aften/nat kl. 17-07 Weekend/helligdageKrævende opgaver*
86 kr. 161 kr.135 kr.
95 kr.178 kr.149 kr.
Nederste række i kursiv: priser pr. 1/1-24

* Ved krævende opgaver forstås fx. tolkninger med et mere komplekst fagligt indhold fx. konferencetolkning, retstolkning, kirkelige tolkninger, taktiltolkning, fremmedsprogstolkning, performancetolkning eller møder med mange brugere/deltagere.

Akuttolkninger
Ved akutte bestillinger, hvor tolken bliver kaldt ud til en tolkning hurtigst muligt efter bestillingen, opkræves for min. 4 tolketimer. Dette også, hvis opgaven måtte vare mindre end 4 timer.
Derudover faktureres for zonetillæg samt evt. andre relevante tillæg.

Aflysning/udeblivelse
En planlagt tolkning kan afbestilles 7 dage, inden den finder sted.
Ved manglende eller for sen aflysning faktureres for timepris plus zonetillæg samt evt. relevante tillæg.

Kan tolken påtage sig en anden tolkning i (noget af) det bestilte tidsrum, opkræves der tilsvarende mindre for den aflyste tolkning.

Tavshedspligt
Tolken er underlagt tavshedspligt og videregiver således ikke oplysninger om tolkningen og indholdet heraf til tredje part.

Samarbejde
Tegnsprogstolk.Luisa.nu har et tæt samarbejde med andre selvstændige, eksaminerede tegnsprogstolke samt tolkeleverandører.
Tolkesamarbejde og sparring vægtes højt for at bevare et fagligt højt niveau som tegnsprogstolk.

Tolkebestilling
For bestilling/afbestilling af tolk, kontakt mig på:

📞 Mobil/sms/FaceTime: 61856432

📩 Mail: mail@luisa.nu


Tegnsprogstolk.Luisa.nu • CVR nr.: 40559930