Priser

Momsfritagelse af tolkeydelser for døve og hørehæmmede.


Priser for tolkninger for handicappede i erhverv mv. jvf. BEK nr 1317 af 08/09/2020.

Nye priser for øvrige tolkninger i SEKTOR pr. 1. januar 2024:

Grundtakst og tillæg

🧤 Grundtakst pr. tolketime i alle zoner: 715 kr.

🧤 Zonetillæg pr. tolkeopgave:

Zone 1Zone 2Zone 3
Under 25 km25-75 kmOver 75 km
303 kr.715 kr.1155 kr.

Zoneinddelingen er udarbejdet af Den nationale Tolkemyndighed,
DNTM.

Der opkræves for min. én tolketime og evt. relevante tillæg plus zonetillæg, derefter pr. påbegyndt halve tolketime og evt. tillæg.

Trækker den bestilte tolkning ud, faktureres for den udførte tolketid pr. påbegyndte halve tolketime.

Ved to-tolkeopgaver faktureres for to individuelle tolke.

🧤 Øvrige tillæg pr. time:

Aften/nat kl. 17-07 Weekend/helligdageKrævende opgaver*
95 kr. 178 kr.149 kr.

* Ved krævende opgaver forstås fx. tolkninger med et mere komplekst fagligt indhold fx. konferencetolkning, retstolkning, kirkelige tolkninger, taktiltolkning, fremmedsprogstolkning, performancetolkning eller møder med mange brugere/deltagere.

Akuttolkninger
Ved akutte bestillinger, hvor tolken bliver kaldt ud til en tolkning hurtigst muligt efter bestillingen, opkræves for min. 4 tolketimer. Dette også, hvis opgaven måtte vare mindre end 4 timer.
Derudover faktureres for zonetillæg samt evt. andre relevante tillæg.

Aflysning/udeblivelse
En planlagt tolkning kan afbestilles 7 dage, inden den finder sted.
Ved manglende eller for sen aflysning faktureres for timepris plus zonetillæg samt evt. relevante tillæg.

Kan tolken påtage sig en anden tolkning i (noget af) det bestilte tidsrum, opkræves der tilsvarende mindre for den aflyste tolkning.

Læs Ankestyrelsens principmeddelelse 30-23 om udbetaling af zonetillæg ved ikke rettidigt aflyste tolkeopgaver.

Tavshedspligt
Tolken er underlagt tavshedspligt og videregiver således ikke oplysninger om tolkningen og indholdet heraf til tredje part.

Samarbejde
Tegnsprogstolk.Luisa.nu har et tæt samarbejde med andre selvstændige, eksaminerede tegnsprogstolke samt tolkeleverandører.
Tolkesamarbejde og sparring vægtes højt for at bevare et fagligt højt niveau som tegnsprogstolk.

Tolkebestilling
For bestilling/afbestilling af tolk, kontakt mig på:

📱 Mobil/sms/FaceTime: 61 85 64 32

📩 Mail: mail@luisa.nu


Tegnsprogstolk.Luisa.nu • CVR nr.: 40559930